Wielkanocny konkurs! 0

Wygraj zestaw 10 lakierów hybrydowych!

Konkurs Wielkanocny organizowany przez Nails Company ma miejsce na instagramie i tam właśnie się odbywa. Do zgarnięcia są bardzo atrakcyjne nagrody, a konkurs sam w sobie jest bardzo ciekawy i kreatywny. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy:

  1.  Stworzyć wiosenną stylizację z użyciem kolorów Nails Company i opublikować je publicznie na swoim instagramie używając hasztagów #nailscompany, #konkursnc.
  2. Polubić profil @nc_nails_company
  3. Oznaczyć na zdjęciu profil @nc_nails_company Powodzenia wszystkim i do dzieła!

 

Regulamin „Konkurs Wielkanocny”

§ 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs (zwany dalej: „Konkursem”) będzie prowadzony pod nazwą: „Konkurs Wielkanocny”.

2. Organizatorem Konkursu jest Nails Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Tatarkiewicza 8/4 , 41-819 (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Celem Konkursu jest promocja produktów Nails Company należącej do Organizatora.

4. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia, posiadające pełną zdolność prawną. Osoby posiadające konto na portalu „Instagram”.

5. Konkurs rozpoczyna się dnia 27 kwietnia 2018 r. i trwa do 3 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59. W czasie trwania Konkursu Uczestnicy mają możliwość dokonywania zgłoszeń swojego udziału w Konkursie.

6. Regulamin stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora

7. Uczestnictwo w Konk

 

ursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

§ 2 – WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie w czasie trwania Konkursu zgłoszenia do udziału w Konkursie (dalej jako „Zgłoszenie”)

3. W ramach Konkursu Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia.

§ 3 – PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestnika – w ramach Konkursu – jest obserwowanie profilu @nc_nails_company, opublikowanie publicznie zdjęcia ze stylizacją wiosenną wykonaną produktami marki Nails Company, oznaczenie zdjęcia hasztagami #nailscompany, #konkursnc oraz oznaczenie profilu @nc_nails_company na zdjęciu. O wyłonieniu zwycięzcy decyduje team Nails Company oraz ambasadorka Osi Ugonoh.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu Nails Company w portalu instagram w dniu 4 kwietnia 2018 r., dostępnym pod adresem https://www.instagram.com/nc_nails_company/

§ 4 – NAGRODY

 

1. W Konkursie przewidziano nagrodę dla trzech laureatów .

2. Nagrodami w konkursie „Konkurs Wielkanocny” są dwa zestawy 10 lakierów z kolekcji Fashion Color, oraz jeden zestaw 10 lakierów z kolekcji Bold Blooms. Przypisanie rodzaju nagrody laureatom jest losowe.

3. Laureatowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę nagrody w ekwiwalencie pieniężnym, ani roszczenie o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.

4. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

5. W odpowiedzi na powiadomienie o wygranej w Konkursie, umieszczone pod adresem wskazanym w § 3 ust. 3 powyżej, Laureaci są zobowiązani do przesłania Organizatorowi na adres e-mailalice@nailscompany.pl informacji adresie na który ma zostać wysłana nagroda oraz następujące dane: imię, nazwisko, nr PESEL, numer telefonu kontaktowego

6. Laureat jest zobowiązany przesłać Organizatorowi dane kontaktowe, o których mowa w ust. 5 powyżej w terminie 7 dni liczonych od dnia zamieszczenia wyników Konkursu. Nieprzesłanie wymaganych danych w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim powoduje utratę prawa do nagrody przez Laureata.

7. W przypadku utraty prawa do nagrody zgodnie z ust. 6 powyżej, nagroda pozostaje własnością Organizatora.

8. Nagroda zostanie przesłana Laureatowi przesyłką pocztową lub kurierską na adres podany w wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej.

9. Przekazanie nagrody nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia opublikowania wyników Konkursu, pod warunkiem spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 5 powyżej Regulaminu.

10. W razie niemożności dostarczenia Laureatowi nagrody z powodu podania przez Laureata błędnego adresu, po ponownie podjętej przez Organizatora, bezskutecznej próbie uzyskania poprawnego adresu, Laureat traci prawo do nagrody.

§ 6 – REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu.

2. Reklamacje należy kierow

 

ać na adres e-mail: alice@nailscompany.pl

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej reklamację, jak również dokładny opis powodu reklamacji.

4. Rozpatrzenie reklamacji oraz wysłanie odpowiedzi nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji. Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazane zostanie w formie elektronicznej.

5. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia swoich praw zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 7 – DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów, wydania nagród oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podając dane osobowe, osoba podająca dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy przesyłać na adres e-mail Organizatora alice@nailscompany.pl.

§ 8 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji na adres e-mail alice@nailscompany.pl. Rezygnacja w przypadku Laureata powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na wypadek, gdy konieczność jej wprowadzenia zaistnieje z obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej, o której mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu.

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu znaleźć można pod adresem strony o której mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu.

5. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu znajduje się w materiałach reklamowych i informacyjnych towarzyszących Konkursowi. Wszystkie treści zawarte w tych materiałach mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

7. Również w tym przypadku wymagane jest stosowanie zapisów zwalniających serwis Instagram z odpowiedzialności za zorganizowanie promocji oraz wyraźne informowanie, że promocja nie jest sponsorowana, popierana ani organizowana przez serwis

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium