Reklamacje i zwroty

Regulamin reklamacyjny dla klientów indywidualnych

1. Definicje

Poniższe słowa użyte w niniejszym regulaminie reklamacyjnym będą mieć następujące znaczenie:

  1. Klient – osoba fizyczna, która dokonała zakupu produktów Nails Company, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  2. Produkt – towar zakupiony przez klienta w sklepie internetowym www.nailscompany.eu w siedzibie Nails Company lub za pośrednictwem Dystrybutora

  3. Urządzenie – lampa, frezarka.

  4. Nails Company – Nails Company producent produktów do stylizacji paznokci oraz produktów do pielęgnacji ciała pod marką Nails Company.

  5. Siedziba Nails Company – ul. Roosevelta 120a 41-800 Zabrze

  6. Dział Customer Care – ul. Roosevelta 120a 41-800 Zabrze

  7. Wada fizyczna – wada polegająca na niezgodności Produktu z umową, w szczególności Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:

   1. Nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

   2. Nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta,

   3. Nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

   4. Została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

2. Postanowienia ogólne

  1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej Produktu/Urządzenia posiadającego wady fizyczne ujawnione w takcie trwania rękojmi (art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego, Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02). Jeżeli Klientowi przysługują roszczenia z tytułu gwarancji reklamacja może zostać zgłoszona przez czas trwania gwarancji określony w karcie gwarancyjnej.

  2. Klient może zgłosić reklamacje z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu/Urządzenia niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

  3. Odpowiedzialność za wady fizyczne Produktu/Urządzenia obejmuje w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi: nieodpłatną naprawę Produktu/Urządzenia, wymianę Produktu/Urządzenia. W przypadku roszczeń z rękojmi odpowiedzialność za wady fizyczne Produktu/Urządzenia obejmuje również odstąpienie od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada fizyczna Produktu/Urządzenia jest nieistotna.

  4. Odpowiedzialność za wady fizyczne Produktu/Urządzenia dotyczy wad, które istniały w chwili wydania Produktu/Urządzenia Klientowi.

  5. Odpowiedzialność jest wyłączona, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili odbioru Produktu/Urządzenia.

3. Podstawowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji

  1. W przypadku pojawienia się w Produkcie/Urządzeniu, w okresie rękojmi lub gwarancji, wady fizycznej Produktu/Urządzenia, Klient ma prawo zgłosić reklamację.

  2. Zgłoszenie reklamacyjne przez Klienta może nastąpić w dowolnej formie: mailowo na adres info@nailscompany.pl lub pisemnie na adres: ul. Roosevelta 120a 41-800 Zabrze

  3. Klient powinien zgłosić reklamację za pomocą formularza reklamacyjnego, zawierającego następujące dane:

 • Imię i nazwisko Klienta,

 • Dokładny adres do wysyłki Produktu/Urządzenia,

 • Dane kontaktowe Klienta tj. numer telefonu Klienta, adres email,

 • Numer seryjny Urządzenia – w przypadku reklamacji urządzenia, w przypadku frezarek dwa numery seryjne, zarówno frezarki jak i rączki do frezarki,

 • Opis problemu,

 • Roszczenia Klienta oraz wskazanie jego podstawy (rękojmi lub gwarancji),

 • Numer zamówienia,
 • Numer faktury/paragonu,

 • Numer konta bankowego oraz potwierdzenie nadania paczki wraz z kwotą za przesyłkę.

  1. Aby Nails Companys mogło w sposób prawidłowy rozpatrzeć reklamację, musi mieć możliwość zweryfikowania zasadności roszczeń poprzez stwierdzenie istnienia wady oraz przyczyn jej powstania. W związku z tym Klient jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt/Urządzenie do Działu Customer Care.

  2. Reklamowany Produkt/Urządzenie razem z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu Produktu/Urządzenia i kartą gwarancyjną (w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji) należy dostarczyć na adres Działu Customer Care tj. Nails Company ul. Roosevelta 120a 41-800 Zabrze. Przesyłka powinna zawierać dopisek: Reklamacja.

  3. Przez dowód zakupu rozumie się w szczególności następujące dokumenty: faktura VAT, paragon, potwierdzenie przelewu, wyciąg z karty kredytowej.

  4.  Nails Company zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Brak informacji ze strony Nails Company w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.

  5. Reklamację uważa się za uznaną, poprzez wymianę Produktu/Urządzenia wadliwego na Produkt lub Urządzenie wolne od wad, jego naprawę lub zwrot kosztów zakupu Produktu/Urządzenia. W przypadku, gdy wada dotyczy wyłącznie części Produktu/Urządzenia – wymiana lub naprawa może dotyczyć wyłącznie tej części.

  6. Nails Company dokona naprawy lub wymiany wadliwego Produktu/Urządzenia bez zbędnej zwłoki, w czasie, na którego ramy wpływ mają rodzaj wadliwego Produktu lub Urządzenia i charakter wady.

3.10 Reklamację uważa się za nieuwzględnioną, w sytuacji podania przez Nails Company powodu nie

uznania wady i zwrot towaru do Klienta.

Wartość koszyka

0,00 
Przejdź do koszyka

Produkty w koszyku