NC Nails Company
Regulamin

Regulamin sklepu

§ 1

Postanowienia wstępne

Właścicielami marki NC Nails Company International i sklepu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym https://nailscompany.eu są:

 1. Dobrosława Lewkiewicz, ul. Franklina Roosevelta 120A, 41-800 Zabrze, NIP: 6482311539;

 2. Aleksander Lewkiewicz, ul. Franklina Roosevelta 120A, 41-800 Zabrze, NIP: 6482557542;

prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą NAILS COMPANY S.C. A.D. Lewkiewicz ul. Franklina Roosevelta 120A, 41-800 Zabrze, NIP spółki cywilnej: 6482561897.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Sprzedawca – Dobrosława Lewkiewicz, ul. Franklina Roosevelta 120A, 41-800 Zabrze, NIP: 6482311539, Aleksander Lewkiewicz, ul. Franklina Roosevelta 120A, 41-800 Zabrze, NIP: 6482557542; prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą NAILS COMPANY S.C. A.D. Lewkiewicz ul. Franklina Roosevelta 120A, 41-800 Zabrze, NIP spółki cywilnej: 6482561897.

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://nailscompany.eu

 4. Czas realizacji zamówienia – czas, który upływa:

  1. od chwili zaksięgowania przelewu opłacającego zamówienie na koncie bankowym Sprzedawcy – w przypadku zamówień płatnych przelewem;

  2. od otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do chwili wysłania towaru – w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (za pobraniem pocztowym)

  3. od chwili telefonicznego ustalenia ze Sprzedawcą terminu realizacji do chwili poinformowania Klienta o gotowości Zamówienia od odbioru – w przypadku odbioru osobistego

 1. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 3. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 4. Konto – konto klienta w Sklepie, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 5. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 8. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a  Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 10. Nails Company Specials – dobrowolna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na rozsyłaniu osobom zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

Sprzedawca oraz Klienci mogą nawiązywać ze sobą kontakt w następujące sposoby:

 1. za pośrednictwem poczty e-mail poprzez adres: zamowienia@nailscompany.pl ; info@nailscompany.pl 

 2. telefonicznie na numer: 32 274 84 12, 509 778 126   

 3. listownie, na adres: NAILS COMPANY S.C. A.D. Lewkiewicz
  ul. Franklina Roosevelta 120A, 41-800 Zabrze

§ 4

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. Ceny mogą ulegać zmianie. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia.

 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o którym Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 5

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, a także nazwy użytkownika oraz hasła wybieranych dowolnie przez Klienta. Klient może podać dowolne dane, jednakże warunkiem prawidłowej realizacji składanych Zamówień jest podanie prawdziwych danych Klienta.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta i udostępnieniu korzystania z możliwości Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Klient powinien zachować swoje dane logowania w tajemnicy i nie udostępniać ich osobom nieupoważnionym.

 4. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 5. Do przeglądania Sklepu oraz korzystania z Konta, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, w tym rejestracji Konta, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 6. Korzystanie z Konta uprawnia Klienta do korzystania z dodatkowych funkcjonalności Sklepu, w szczególności do składania Zamówień z wykorzystaniem danych podanych przy rejestracji Konta, do przeglądania historii i obecnego stanu realizacji Zamówień, a także do publikowania komentarzy odnośnie do Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie, na podstronach danych Produktów.

 7. Klient zobowiązuje się do korzystania z Konta wyłącznie w celu korzystania z funkcjonalności Sklepu. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta za pośrednictwem Konta treści o charakterze bezprawnym. Sprzedawca ma prawo usunięcia wszelkich treści o charakterze bezprawnym publikowanych za pośrednictwem Konta, a także do zablokowania dostępu do Konta i związanych z tym funkcjonalności w przypadkach przewidzianych prawem, a także w szczególności w przypadku:

  1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;

  2. zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie prawidłowego adresata;

  3. inne naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;

O zablokowaniu Konta, Klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przy rejestracji Konta. Z chwilą zablokowania Konta, następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o której mowa w pkt 2 powyżej w trybie natychmiastowym. Zablokowanie Konta może skutkować anulowaniem dokonanych, a nie zrealizowanych Zamówień dokonanych przez Klienta i odstąpieniem od tak zawartych Umów Sprzedaży z winy Klienta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Sprzedawca zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Konta Klient powinien zgłaszać na adresy wskazane w § 3 Regulaminu, opisując zaistniały problem, w miarę możliwości dostarczając zrzuty ekranu lub zdjęcia przedstawiające problem, a także oczekiwane rozwiązanie problemu. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania reklamacji związanej z Kontem, udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację i podejmie działania zmierzające do wyjaśnienia lub rozwiązania przedstawionego problemu.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie  https://nailscompany.eu/, mailowo na adres e-mail zamowienia@nailscompany.pl lub info@nailscompany.pl a w wyjątkowych przypadkach telefonicznie.

 2. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy:

  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

  2. wybrać sposób wysyłki

  3. kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”

  4. wybrać sposób płatności

  5. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

  6. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych płatnika oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Zamówienia,

  7. kliknąć przycisk “kupuję i płacę”

 3. Dane podane w formularzu służą do właściwej realizacji zamówienia. Dane przechowywane są w wewnętrznej bazie danych i nie są udostępniane osobom trzecim poza naszymi Partnerami.

 4. Zasady, sposób i cele przetwarzania danych osobowych zawarte są w polityce prywatności, dostępnej pod adresem https://nailscompany.eu/polityka-prywatnosci/.

 1. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma informację zwrotną o przyjęciu zamówienia na adres e-mail podany w trakcie rejestracji, a w przypadku wyboru Zamówienia bez rejestracji, w Formularzu zamówienia.  

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

  1. Przesyłka pobraniowa kurierem InPost,

  2. Dostawa do Paczkomatów24

  3. Przesyłka kurierem InPost z przedpłatą,

  4. Odbiór osobisty

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. Płatność za pobraniem

  2. Płatność przelewem bankowym na konto Sprzedawcy:
   Bank ING BANK ŚLĄSKI : 84 10 50 1588 1000 0022 9908 6286
   W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Zamawiającego oraz numer zamówienia;

  3. Płatność elektroniczna za pośrednictwem strony Przelewy24

  4. Poprzez płatności online za pomocą kart, których operatorem jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

  5. Płatność w lokalu przedsiębiorstwa Sprzedawcy w przypadku osobistego odbioru zamówienia.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość, o której mowa zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:  

  1. w przypadku zamówień płatnych przelewem – od chwili zaksięgowania przelewu opłacającego zamówienie na koncie bankowym Sprzedawcy.

  2. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (za pobraniem pocztowym) – czas realizacji wynosi od jednego do trzech dni roboczych od otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Zamówienia składane w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy, realizowane będą pierwszego dnia roboczego po weekendzie.

  3. w przypadku odbioru osobistego – po telefonicznej konsultacji Klienta z pracownikiem sklepu.

 1. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza dowód zakupu w postaci paragonu.  

 2. Sprzedawca wystawia fakturę VAT na wyraźne życzenie Klienta, wyrażone poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia.

 1. Klient ma prawo do anulowania zamówienia lub zmiany danych umieszczonych na fakturze. W  tym celu konieczny jest kontakt telefoniczny ze sprzedawcą pod numerem wskazanym w § 3 pkt 2 Regulaminu.

 2. Do każdego zamówienia Sprzedawca dolicza koszty dostawy. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta, określony w formularzu zamówienia. Koszty dostawy wynoszą:

  1. 15zł dla przesyłki pobraniowej kurierem InPost,

  2. 5zł dla dostawy do Paczkomatów24 przy przedpłacie poniżej 50zł,

  3. 5zł dla dostawy kurierem InPost przy przedpłacie poniżej 50 zł,

  4. 0zł dla dostawy kurierem InPost przy przedpłacie powyżej 50zł,

  5. 0zł dla dostawy do Paczkomatów24 przy przedpłacie powyżej 50zł,

 3.  Czas realizacji zamówienia opisany w §2 pkt 6 wynosi zwykle jeden dzień / dwa dni robocze. W przypadku czasowej niedostępności produktów stanowiących część zamówienia, czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu. O wydłużeniu czasu realizacji zamówienia Klient zostanie powiadomiony stosowną wiadomością e-mail wysłaną na adres podany w chwili składania zamówienia.

§9

Dostawa za granicę

 1. Zamówienia z dostawą za granicę Rzeczpospolitej Polskiej realizowane są na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 2. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z dostawą zagranicę po uprzednim dokonaniu przez Klienta wpłaty wartości zamówienia oraz kosztów dostawy.

 3. Koszty dostawy Sprzedawca ustala indywidualnie po uzgodnieniu z Klientem zamówienia na podstawie rozmiaru paczki i jej wagi.

 4. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień i ochrony przyznawanej konsumentom na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Uprawnienia te i ochrona mogą być stosowane równolegle lub zamiast uprawnień i zasad opisanych w niniejszej Umowie.

§10

Odbiór zamówienia

 1. Klient zobowiązany jest przy odbiorze paczki z zamówieniem sprawdzić jej stan, w szczególności pod kątem wszelkich uszkodzeń mechanicznych lub śladów ingerencji osób trzecich (np. rozerwanej taśmy).

 2. Jeżeli paczka znajduje się w stanie opisanym w pkt. 1 powyżej, a dostawa odbyła się z udziałem kuriera, Klient obowiązany jest otworzyć paczkę w jego obecności i dokonać sprawdzenia stanu zamówionych produktów.

 3. Jeżeli stan produktów wskazuje na ich uszkodzenie w czasie transportu (wylanie zawartości, pogniecenie, połamanie itp.) Klient powinien z udziałem kuriera sporządzić protokół reklamacyjny. Jako powód odmowy przyjęcia paczki Klient powinien wskazać uszkodzenie zawartości przez doręczyciela.

 4. Zasady i sposób składania reklamacji znajduje się pod adresem https://nailscompany.eu/reklamacje-i-zwroty/

§ 11

Nails Company Specials

 1. Osoba zainteresowana może wyrazić zgodę na otrzymywanie w ramach usługi Nails Company Specials informacji handlowej w formie listu elektronicznego (e-mail) na podany przez siebie adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

 2. Informacja handlowa, o której mowa w pkt. 1 zawiera w szczególności informacje o ofercie towarów Sprzedawcy, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o towarach oferowanych przez Sprzedawcę.

 3. Informacja handlowa w ramach Nails Company Specials wysyłana jest wyłącznie do osób, które:

  1. zamówiły usługę poprzez podanie swojego adresu e-mail w specjalnie do tego przeznaczonym formularzu na dole strony Sklepu

  2. zamówiły usługę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji lub

  3. zamówiły usługę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu zamówienia

oraz wyraziły zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).

 1. Nails Company Specials jest usługą świadczoną nieodpłatnie.

 2. Osoba zainteresowana, która wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w ramach usługi Nails Company Specials może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłana jest informacja handlowa lub zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej, naciskając na link umieszczony w stopce każdej informacji handlowej, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 6. Regulamin obowiązuje od 1.02.2021r.

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI 2+1

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji pod hasłem "2+1" (dalej jako: Akcja promocyjna) jest Dobrosława Lewkiewicz, ul. Franklina Roosevelta 120A, 41-800 Zabrze, NIP: 6482311539, Aleksander Lewkiewicz, ul. Franklina Roosevelta 120A, 41-800 Zabrze, NIP: 6482557542; prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą NAILS COMPANY S.C. A.D. Lewkiewicz ul. Franklina Roosevelta 120A, 41-800 Zabrze, NIP spółki cywilnej: 6482561897(dalej jako: Sprzedawca).
 2. Akcja promocyjna jest prowadzona na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Sklepach przedstawicieli Nails Company oraz w Sklepie internetowym Sprzedawcy pod adresem internetowym https://nailscompany.eu.
 3. Niniejszy Regulamin Akcji promocyjnej jest skierowany zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą.
 4. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia wskazanego w akcji jako dzień pierwszy promocji do dnia ostatniego promocji do końca dnia (23:59:59), w godzinach otwarcia Sklepów oraz  lub do wyczerpania zapasów. W przypadku Sklepu internetowego Sprzedawcy od dnia rozpoczęcia  do dnia zakończenia - godzina 23:59:59. O uczestnictwie w promocji decyduje data złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Sprzedawcy.
 5. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie, które zamierzają uczestniczyć w Akcji promocyjnej.

§2

Przedmiot i warunki promocji

 1. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny.
 2. Przystąpienie do Akcji promocyjnej jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji promocyjnej.
 3. Akcją promocyjną są objęte niżej wymienione produkty (dalej jako: Produkty), dostępne w Sklepie internetowym Sprzedawcy. Lakiery hybrydowe jako lakiery hybrydowe nieprzecenione (bez Fit Ceny), bazy i topy jako wszystkie dostępne bazy i topy. 
 4. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik dokonując zakupu trzech Produktów, które biorą udział w Akcji promocyjnej, najtańszy z nich otrzyma za 1 grosz. W przypadku, w którym zamówienie obejmuje trzy Produkty w takiej samej cenie, cena jednego z Produktów wyniesie 1 grosz.
 5. Przy zakupie zwielokrotnionej liczby Produktów tj. 6, 9, 12, 15 – zwielokrotniona zostanie odpowiednio liczba Produktów, które Uczestnik otrzyma za 1 grosz.
 6. Akcja promocyjna dotyczy trzech Produktów zakupionych jako oddzielne Produkty – nie dotyczy gotowych pakietów.
 7. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi rabatami i promocjami przysługującymi Uczestnikom z innych tytułów niż wynikający z niniejszego Regulaminu.
 8. Uczestnikowi Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości wartości Produktu, który Uczestnik otrzyma w ramach Akcji promocyjnej za 1 grosz.

§ 3

Reklamacje i zwroty

 1. Uczestnik może odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktów w ramach Akcji promocyjnej zawartej na odległość oraz zgłaszać ewentualne reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją promocyjną zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zwrotów i Reklamacji Sprzedawcy określonym na jego stronie internetowej pod adresem https://nailscompany.eu/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7 z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Produkty nabyte w ramach Akcji promocyjnej podlegają zwrotowi wyłącznie w momencie, gdy Uczestnik zwróci wszystkie nabyte w ramach Akcji promocyjnej Produkty. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych Produktów wchodzących w skład pakietu trzech Produktów.
 3. W przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest Produkt objęty Akcją promocyjną, Uczestnik zobowiązany jest do zareklamowania całości pakietu trzech Produktów zakupionych w ramach Akcji promocyjnej. Nie ma możliwości zgłoszenia reklamacji co do pojedynczych Produktów wchodzących w skład zestawu zakupionego w ramach akcji promocyjnej.
 4. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją promocyjną można składać w trakcie trwania Akcji promocyjnej, jak również po jej zakończeniu, ale nie później niż w terminie do [] dni od daty zakończenia Akcji promocyjnej.

 

§ 4

Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest NAILS COMPANY S.C. A.D. Lewkiewicz ul. Franklina Roosevelta 120A, 41-800 Zabrze, NIP spółki cywilnej: 6482561897.
 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży oraz w celach archiwalnych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Zasady, sposób i cele przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem https://nailscompany.eu/pl/i/Polityka-prywatnosci/11 .

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

 1. Prawem właściwym dla Akcji promocyjnej jest prawo polskie i język polski.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin w zmienionej wersji będzie wiązał Uczestnika, jeżeli zostaną spełnione przesłanki w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Akcji promocyjnej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana niniejszego Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. Zmiana niniejszego Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy regulaminu sklepu internetowego, dostępnego na stronie https://nailscompany.eu/pl/i/Regulamin/3 , przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3.03.2022r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium